Apricot hotels and resorts

Բջնիի ամրոցը Ապրիկոտ Աղվերան Ռեզորթից մոտ 15 րոպե հեռավորության վրա է գտնվում։ Այն կառուցվել է 9-10-րդ դդ․ Պահլավունի ազնվական իշխանական ընտանիքի կողմից։